پنیر بخورید تا دندان های شما نپوسد

حضور اجزای پنیر در دهان سبب می شود تا از عمل باکتری های موجود در دهان که با تخمیر شکر موجود در شیرینی و میوه، به مینای دندان حمله ور می شوند، جلوگیری شود. تحقیقات نشان می دهند که مقدار شکری که شخص در روز مصرف میکند در تخریب دندان های وی عامل تعیین کننده به شمار نمی آید بلکه دفعات مصرف مواد شیرین در روز است که می تواند سرعت نابودی مینای دندان را افزایش دهد. در مورد مصرف پنیر و شیرینی این دو نکته شایان توجه است که چون پنیر فسفر بدن را کاهش می دهد و می تواند بر کارکرد مغز تاثیر گذارد، مصرف اندکی گردو همراه با پنیر به منظور جبران فسفر از دست رفته مناسب است.

پنیر بخورید تا دندان های شما نپوسد