واقعا ما فقط از ده درصد نیروی مغز استفاده میکنیم

گاهی برای همه ی ما پیش می آید که نتوانیم نام یا شماره تلفن کسی را به خاطر بیاوریم. در این مواقع نیز آرزو می کنیم کاش کمی باهوشتر بودیم. اما واقعیت این است که ما از هر آنچه در اختیار داریم، به طور کامل استفاده می کنیم.

مغز ما مانند یک کامپیوتر مجهز و پیشرفته با نرم افزارهای خاص است که وظایف متعدد را پردازش می کند. در هیچ رایانه ای، تمام نرم افزارها به طور همزمان فعال نبوده و کار نمی کنند.

در خصوص مغز نیز همینطور است. زمانی که روی یک کار و وظیفه ی خاص تمرکز می کنید، بخش هایی از مغز که مسئول هستند به نیاز شما پاسخ داده و شروع به فعالیت می کنند. در نتیجه آن کار یا وظیفه به انجام می رسد.

واقعا ما فقط از ده درصد نیروی مغز استفاده میکنیم