میزان کالری موجود در تخم کدو و زیتون

کالری زیتون

میزان کالری به ازای هر یک عدد زیتون سبز دزشت ۵ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه
میزان کالری به ازای هر یک عدد زیتون سیاه درشت ۷ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه
میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم زیتون خام سبز ۱۴۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۴۹ دقیقه و ۲۵ ثانیه
میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم زیتون خام سیاه ۲۰۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه

میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم تخمه کدو ۶۰۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه

میزان کالری موجود در تخم کدو و زیتون