راه های تقویت چشم ضعیف شده

۱/ به آب روان نگاه کن
۲/ به درخت و چیزای سبز نگاه کن
۳/ یک جسم مثل خودکار رو هی به چشمت نزدیک و دور کن البته خیلی آروم
۴/ به پرواز حشرات سعی کن نگاه کنی
۵/مصرف کلسیم
۶/مصرف لبنیات
۷/ هر ۱۵ دقیقه یکبار چشمان خودتون رو از روی مانیتور بچرخونید و به مانیتور نگاه نکنید

راه های تقویت چشم ضعیف شده