ترفندی برای وقتی که زیپ لباس روان باز و بسته نمی شود

برای این کار صابون را روی دنده های زیپ بکشید و چندین بار زیپ را باز و بسته نمایید؛ سپس خواهید دید که زیپ به راحتی باز و بسته می شود.
در صورتیکه زیپ لباستان به سختی باز و بسته می شود برای روان شدن زیپ می توانید از یک صابون خشک قالبی استفاده نمایید.

ترفندی برای وقتی که زیپ لباس روان باز و بسته نمی شود