آموزش مرحله ای نحوه صحیح تنفس عمیق

قانون اصلی تمرین تنفس برای کاهش استرس :
صاف بنشینید، چشم ها را ببندید، ریلکس باشید و به چیزهای مثبت فکر کنید.
برای کاهش سریع استرس
نفس های کوتاه و نسبتا عمیق بکشید. سپس نفس را ۴ ثانیه نگه دارید و آرام و کامل بیرون بدهید.۵ ثانیه صبر کنید و دوباره تکرار کنید.
برای آرامش و پاک کردن ذهن
یک دست را روی پیشانی و دست دیگر را پشت سرتان قرار دهید. این کار جریان خون را در این قسمت ها تقویت میکند و به کاهش تنش کمک میکند. بدون اینکه دست ها را بردارید نفس را به طور مساوی داخل و خارج بدهید. بین دم و بازدم کمی مکث کنید.
برای آرام کردن اعصاب
نفس عمیقی بکشید و با دهان نیمه باز نفس را با فشار بیرون بدهید. هنگام بازدم نفس ها کوتاه و از درون باشد.
در این مرحله باید ادای خمیازه در بیاورید. دهان را تا جایی که می توانید باز کنید تا زمانی که در فک صورت احساس فشار کنید. نفس آرامی بکشید. باید پر شدن شش ها از هوا را احساس کنید.۲ ثانیه نفس را نگه دارید و آرام و با دقت بیرون بدهید.
کامل نفس بکشید و بدون اینکه لحظه ای نفس را نگه دارید آن را با دهان باز بیرون بدهید. دهانتان باید شکل دایره باز شود. بیرون دادن نفس باید به صورت مرحله ای و چند قسمتی باشد. اولین قسمت بازدم باید طولانی ترین باشد و همچنان قسمت های بعدی کوتاه تر شود. بعد از اتمام بازدم ۵ الی ۱۰ دقیقه صبر کنید و دوباره آن را تکرار کنید.

با ۶ تمرین ساده به شما یاد می دهد تا بتوانید فرسودگی اعصاب را به طور کامل از بین ببرید. تنها چیزی که در این تمرین ها نیاز دارید تنفس است. بهتر است این تمرین ها را هر مرتبه بیشتر از ۵ الی ۱۰ بار انجام ندهید.

آموزش مرحله ای نحوه صحیح تنفس عمیق