آموزش درست کردن مدل موی تاج شیک و مجلسی در هشت مرحله

قدم اول
موها را از فرق وسط باز کرده و دو دسته کنید.

قدم دوم
موهای یک طرف را گرفته و از کناره سر تا انتها ببافید. با بافت فرانسوی شروع کنید و با بافت معمولی تمام کنید.

گام سوم
موهای طرف دیگر سر را هم مانند این طرف ببافید.

گام چهارم
بافت ها را کمی بکشید تا ضخیم تر و پرتر نشان داده شوند.

گام پنجم
دنباله بافت را با حالت ضربدری از روی هم رد کنید.

گام ششم
دنباله بافت طرف راست را روی قسمت شروع بافت طرف چپ با گیره محکم ببندید.

گام هفتم
بافت سمت چپ را هم به همین شکل با گیره محکم ببندید.

گام هشتم
در نهایت روی موها تافت مو بزنید تا ثابت بماند.

آموزش درست کردن مدل موی تاج شیک و مجلسی در هشت مرحله